NEW: Join my free 100 Days of SwiftUI challenge today! >>

Dictionaries (Słowniki)

Jak już mogłeś zauważyć, w Swifcie tablice (arrays) są zbiorami które umożliwiają dostęp do poszczególnych elementów poprzez indeks numeryczny, np. songs[0]. Słowniki (dictionaries) są kolejnym powszechnym typem zbiorów, ale różnią się od tablic (arrays) tym, że umożliwiają one dostęp do poszczególnych elementów poprzez określony klucz.

Żeby dać Ci przykład, wyobraź sobie sposób w jaki moglibyśmy przechowywać w tablicy (array) informacje na temat jakiejś osoby:

var person = ["Taylor", "Alison", "Swift", "December", "taylorswift.com"]

Żeby odczytać imię osoby w powyższym przykładzie, skorzystalibyśmy z person[1], a żeby odczytać miesiąc w którym osoba ta się urodziła skorzystalibyśmy z person[3]. Takie rozwiązanie stwarza kilka problemów- zapamiętanie pod jakimi numerycznymi indeksami kryją się poszczególne wartości nie jest przecież takie łatwe! To tylko początek problemów: co jeśli osoba ta nie ma drugiego imienia? W takim przypadku wszystkie wartości przesunęłyby się o jedno miejsce powodując zamieszanie w Twoim kodzie.

Korzystając ze słowników (dictionaries), możemy napisać ten kod znacznie bardziej sensowny sposób, ponieważ zamiast korzystać z przypadkowych liczb, ze słowników możesz odczytywać (i zapisywać) wartości korzystając ze sprecyzowanego klucza (key). Na przykład:

var person = ["first": "Taylor", "middle": "Alison", "last": "Swift", "month": "December", "website": "taylorswift.com"]
person["middle"]
person["month"]

Przykład stanie się bardziej czytelny, jeśli poszczególne wartości rozdzielimy spacjami jak w poniższym przykładzie:

var person = [
        "first": "Taylor",
        "middle": "Alison",
        "last": "Swift",
        "month": "December",
        "website": "taylorswift.com"
      ]

person["middle"]
person["month"]

Jak już mogłeś dostrzec, żeby stworzyć słownik, podajesz jego klucz, oddzielasz go dwukropkiem i podajesz jego wartość. Później, możesz odczytać dowolną wartość ze stworzonego słownika (dictionary), tak długo jak znasz przypisany jej (wartości) klucz. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze.

Podobnie jak w tablicach (arrays), w słownikach (dictionaries) możesz przechowywać szeroką gammę  wartości, niemniej jednak klucze to przeważnie ciągi znaków (strings)

SPONSORED Instabug helps you identify and resolve severe crashes quickly. You can retrace in-app events and know exactly which line of code caused the crash along with environment details, network logs, repro steps, and the session profiler. Ask more questions or keep users up-to-date with in-app replies straight from your dashboard. Instabug takes data privacy seriously, so no one sees your data but you! See more detailed features comparison and try Instabug's crash reporting SDK for free.

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift (Vapor Edition) Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Server-Side Swift (Kitura Edition) Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!