LAST CHANCE: Save 50% on all my Swift books and bundles! >>

Dictionaries (Słowniki)

Jak już mogłeś zauważyć, w Swifcie tablice (arrays) są zbiorami które umożliwiają dostęp do poszczególnych elementów poprzez indeks numeryczny, np. songs[0]. Słowniki (dictionaries) są kolejnym powszechnym typem zbiorów, ale różnią się od tablic (arrays) tym, że umożliwiają one dostęp do poszczególnych elementów poprzez określony klucz.

Żeby dać Ci przykład, wyobraź sobie sposób w jaki moglibyśmy przechowywać w tablicy (array) informacje na temat jakiejś osoby:

var person = ["Taylor", "Alison", "Swift", "December", "taylorswift.com"]

Żeby odczytać imię osoby w powyższym przykładzie, skorzystalibyśmy z person[1], a żeby odczytać miesiąc w którym osoba ta się urodziła skorzystalibyśmy z person[3]. Takie rozwiązanie stwarza kilka problemów- zapamiętanie pod jakimi numerycznymi indeksami kryją się poszczególne wartości nie jest przecież takie łatwe! To tylko początek problemów: co jeśli osoba ta nie ma drugiego imienia? W takim przypadku wszystkie wartości przesunęłyby się o jedno miejsce powodując zamieszanie w Twoim kodzie.

Korzystając ze słowników (dictionaries), możemy napisać ten kod znacznie bardziej sensowny sposób, ponieważ zamiast korzystać z przypadkowych liczb, ze słowników możesz odczytywać (i zapisywać) wartości korzystając ze sprecyzowanego klucza (key). Na przykład:

var person = ["first": "Taylor", "middle": "Alison", "last": "Swift", "month": "December", "website": "taylorswift.com"]
person["middle"]
person["month"]

Przykład stanie się bardziej czytelny, jeśli poszczególne wartości rozdzielimy spacjami jak w poniższym przykładzie:

var person = [
        "first": "Taylor",
        "middle": "Alison",
        "last": "Swift",
        "month": "December",
        "website": "taylorswift.com"
      ]

person["middle"]
person["month"]

Jak już mogłeś dostrzec, żeby stworzyć słownik, podajesz jego klucz, oddzielasz go dwukropkiem i podajesz jego wartość. Później, możesz odczytać dowolną wartość ze stworzonego słownika (dictionary), tak długo jak znasz przypisany jej (wartości) klucz. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze.

Podobnie jak w tablicach (arrays), w słownikach (dictionaries) możesz przechowywać szeroką gammę  wartości, niemniej jednak klucze to przeważnie ciągi znaków (strings)

Hacking with Swift is sponsored by Essential Developer.

SPONSORED Join a FREE crash course for mid/senior iOS devs who want to achieve an expert level of technical and practical skills – it’s the fast track to being a complete senior developer! Hurry up because it'll be available only until July 28th.

Click to save your free spot now

Sponsor Hacking with Swift and reach the world's largest Swift community!

BUY OUR BOOKS
Buy Pro Swift Buy Pro SwiftUI Buy Swift Design Patterns Buy Testing Swift Buy Hacking with iOS Buy Swift Coding Challenges Buy Swift on Sundays Volume One Buy Server-Side Swift Buy Advanced iOS Volume One Buy Advanced iOS Volume Two Buy Advanced iOS Volume Three Buy Hacking with watchOS Buy Hacking with tvOS Buy Hacking with macOS Buy Dive Into SpriteKit Buy Swift in Sixty Seconds Buy Objective-C for Swift Developers Buy Beyond Code

Was this page useful? Let us know!

 
Unknown user

You are not logged in

Log in or create account
 

Link copied to your pasteboard.